Tratamentul fiscal aplicabil diurnelor începând cu luna mai a anului 2022

//

În data de 31 martie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315, legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Tratamentul fiscal aplicabil pentru diurne.

Prin acest act normativ se introduce o nouă amnistie fiscală în ceea ce privește diferențele de impozit pe venit și contribuții sociale datorate, stabilite de organele de control, ca urmare a calificării ulterioare a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajații angajatorilor români care și-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a acestei legi, și neachitate.

De asemnea, legea 72/2022 prevede modificări la regimul fiscal al diurnelor pe care angajatorii le pot acorda salariaților, ce se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii mai 2022.

Astfel, începând cu luna mai 2022 se modifică nivelul maxim al diurnei deductibile și se introduce un plafon nou pentru sumele care sunt neimpozabile și nesupuse contribuțiilor sociale, aplicabil atât diurnelor externe cât și interne.

În acest context, din punct de vedere fiscal , în anul 2022 avem doua tratamente fiscale diferențiate pentru calculul diurnei, în functie de perioada pentru care se calculează.

Pentru perioada 1 ianuarie 2022 -30 aprilie 2022, modul de calcul al nivelului maxim deductibil al diurnei se păstreaza ca și în anul 2021, respectându-se plafoanele următoare:

 • suma maxim deductibilă pentru diurna internă este de 50 lei/zi;
 • suma maxim deductibilă pentru diurna externă este 2.5 ori nivelul pentru institutii publice.Sumele maxim deductibile aferente diurnei externe sunt stabilite pentru fiecare țară în parte.

Din data de 1 mai 2022, se aplică reguli noi, textul legii menționând faptul că se aplică începând cu veniturile aferente lunii urmatoare celei în care intră în vigoare, respectiv luna mai 2022.

Modificările aduse Codului Fiscal de Legea 72/2022, la articolul 76 alineatul (2), literele k) și m) vor avea următorul cuprins:

„k) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

 1. în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
 2. în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

m) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum și de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

 1. în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic;
 2. în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor 3 remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada deplasării.”

Sintetizând  conținutul aliniatelor modificate, putem concluziona că sumele acordate de către angajatori salariaților, sunt netaxabile, dacă se încadrează în următoarele plafoane:

 • 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a trei salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat de salariatul care primește indemnizația, în țară.
 • 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a trei salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat de salariatul care primește diurna, în străinătate.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii/remunerații se calculează prin raportarea celor 3 salarii/remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Practic, există două limite: prima este de 2,5 ori limita stabilită pentru personalul bugetar, iar cea de-a doua este de maxim 3 salarii de bază aferente zilelor de detașare/delegare, raportat la numărul de zile lucrătoare lunare cea mai mică sumă dintre cele două plafoane și suma acordată efectiv fiind plafonul netaxabil, neimpozabil.

Sumele care depășesc aceste limite sunt impozitate cu toate contribuțiile salariale pe statul de plată.

Ceea ce este important de menționat este faptul că nu se pot acorda în mod direct sume reprezentând diurne de maxim 3 salarii.

Diurna se acordă oricărui angajat care este trimis în delegație, în interes de serviciu, în condițiile următoare:

 • la o distanță de minimum 5 km de localitatea în care angajatul își are locul de muncă;
 • pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice pe an;
 • numai dacă durata deplasării este de cel puțin 12 ore.

În situații speciale, perioada de 60 de zile se poate prelungi, cu până la 60 de zile, dar numai cu acordul expres al angajatului.

O altă prevedere importantă se referă la reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub formă de indemnizației de delegare, a indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariați, care poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii, prin care se constată situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se pot afla salariații, după caz, potrivit legii.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire