Aspecte privind declararea veniturilor din investiții (dividende) din străinătate obținute de o persoană fizică pentru care convenția de evitare a dublei impuneri prevede metoda creditului fiscal

//

În conformitate cu prevederile de Ordinului Președintelui ANAF nr 2127/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” pentru veniturile din dividende, inclusiv cele obținute din străinătate, se va completa, în rubrica adecvată, a Declarației privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice care se depune de către:

  1. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România; și
  2. persoanele fizice nerezidente, care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență, respectiv:

a) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;

b) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Mondializarea veniturilor contribuabilului persoană fizică rezidentă se va realiza în România, în condițiile art. 131 Cod fiscal realizând calculul și plata impozitului datorat cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri, aplicându-se metoda prevăzută de convenție, respectiv metoda creditului sau metoda scutirii, după caz (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Conventii/Conventii.htm).

Cu privire la statele pentru care România are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri în care se prevede metoda creditului, contribuabilul persoană fizică rezidentă are dreptul la deducerea din impozitul datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevederilor Codului fiscal.

Conform art. 131. alin (3) din Codul fiscal, creditul fiscal se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

  1. se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;
  2. impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana fizică. Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau de către plătitorul de venit/agentul care reține la sursă impozitul în situația în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizează reținerea la sursă, impozitul plătit în străinătate de persoana fizică se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau prin copia declarației fiscale sau a documentului similar depusă/depus la autoritatea competentă străină însoțită de documentația care atestă plata acestuia, în situația în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează documentul justificativ.
  3. venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 61 (unde sunt prevăzute și veniturile din investiții).

În baza prevederilor art. 131 alin. (4), „creditul fiscal se stabilește de către contribuabil la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate. În situația în care contribuabilul în cauză obține venituri din străinătate din mai multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii prevăzute la alin. (3), pentru fiecare țară și pe fiecare natură de venit. Creditul se stabilește din impozitul pe venit calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit statului străin, dacă există documentația corespunzătoare, conform prevederilor legale, care atestă plata impozitului în străinătate.” De altfel formularul de Declarației privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în funcție de situația concretă a convenției, realizează automat procedura de evitarea, impozitul plătit în străinătate, care se deduce din impozitul pe venit datorat în România, este limitat la partea de impozit pe venit datorat în România..

În ceea ce privește transformarea unităților monetare proprii fiecărui stat în moneda națională a României se aplică prevederile art. 131 alin. (6) din Codul fiscal care prevede că, în vederea calculului creditului fiscal, „sumele în valută se transformă la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului. https://www.bnr.ro/Home.aspx

Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum și impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma astfel:

  1. din moneda statului de sursă într-o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din țara de sursă;
  2. din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.”

Cu privire la contribuția de asigurări sociale datorată în România bugetului asigurărilor sociale de stat se aplică prevederile art. 137 Cod fiscal, veniturile din dividende neintrând în baza de calcul, iar în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate se aplică prevederile art. 170 alin. 2 lit. e cu referire la prevederile art. 155 alin. 1 lit. g, veniturile din dividende intrând în baza de calcul a acestui tip de contribuție socială, completându-se, în mod adecvat la rubricile corespunz[toare din Declarația privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire