Tratamentul fiscal al veniturilor din cedarea folosinței bunurilor

//

Veniturile din cedarea folosinței bunurilor reprezintă veniturile obținute în bani și/sau în natură în urma cedării folosinței unor bunuri mobile sau imobile. În categoria veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor, se regăsesc:

  • Veniturile din închirieri și subînchirieri de bunuri mobile sau imobile;
  • Veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal;
  • Veniturile obținute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea.

Conform OG nr. 16/2022, pentru contractele încheiate începând cu 01.01.2023, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, sunt obligați să înregistreze respectivele contracte încheiate între părți, dar și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. De asemenea, pentru contractele aflate în derulare, termenul de înregistrare la ANAF este de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora. 

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal (31 decembrie), începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.

De asemenea, persoanele fizice care depășesc numărul de 5 contracte de închiriere determină începând cu anul fiscal următor venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activități independente, și au următoarele obligații:

  • conducerea evidenței contabile, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
  • depunerea declarație unice pentru veniturile estimate, dar și pentru veniturile realizate până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Venitul brut din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad în sarcina proprietarului, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În cazul veniturilor obținute din închirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabilește pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare an fiscal. În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului.

În vederea stabilirii venitului net anual se utilizează următoarele regimuri fiscale:

  • regimul de impozitare pe baza cotelor forfetare;
    • regimul de impozitare în sistem real;
    • regimul de impozitare pe baza normelor de venit.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire