Situațiile financiare anuale aferente exercițiului 2022

//

Termenul de depunere

Regulile pentru depunerea situaţiilor financiare în 2023 au fost reglementate de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 4268/2022, care stabileşte atât termenele pentru depunerea raportărilor financiare aferente exercițiului ce s-a încheiat la 31 decembrie 2022, cât şi modul în care operatorilor economici trebuie să transmită la autorităţi aceste informaţii.

Termenul de întocmire și depunere a situațiilor financiare și a raportărilor contabile anuale depinde de tipul entității raportoare. Astfel, persoanele juridice trebuie să depună setul situațiilor financiare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în decurs de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar sau în 90 de zile în cazul în care se află în proceduri de lichidare. În ceea ce privește organizațiile non-guvernamentale, acestea au avut la dispoziție 120 de zile pentru a întocmi, aproba și depune situaţia financiară. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la înființare până la încheierea exercițiului financiar de raportare nu sunt obligate să întocmească situații financiare anuale. Acestea trebuie să depună o declarație pe propria răspundere a persoanei responsabile de gestionarea entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar (până la 1 martie 2023).

Conținutul situațiilor financiare anuale

Conținutul situațiilor financiare depuse la autoritatea fiscală va depinde de încadrarea entității din punct de vedere al criteriilor de mărime prevăzute de OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate.

Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2022, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute mai jos, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent.

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului 2022

Microentitățile – entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

                – total active: 1.500.000 lei;

                – cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

                – număr mediu de angajați în cursul exercițiului financiar:10,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

                – bilanț prescurtat;

                – cont prescurtat de profit și pierdere;

                – date informative;

                – situația activelor imobilizate.

Entitățile mici – entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităţilor și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

                – total active: 17.500.000 lei;

                – cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

                – număr mediu de angajați în cursul exercițiului financiar:50,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

                – bilanț prescurtat;

                – cont de profit și pierdere;

                – date informative;

                – situația activelor imobilizate;

                – note explicative;

                – opțional, situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Entitățile mijlocii și mari – entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

                – total active: 17.500.000 lei;

                – cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

                – număr mediu de angajați în cursul exercițiului financiar: 50,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

                – bilanț;

                – cont de profit și pierdere;

                – date informative;

                – situația activelor imobilizate;

                – note explicative;

                – situația modificărilor capitalului propriu;

                – Situația fluxurilor de trezorerie.

Entitățile nou-înființate au posibilitatea de a întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale prescurtate sau situații financiare anuale cu cinci componente, precum și situații financiare anuale în formatul aplicabil microentităților.

Persoanele juridice fără scop patrimonial, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.

Aprobarea și semnarea situațiilor financiare

Potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale și raportările contabile se vor semna de către directorul economic, contabilul-șef, persoane fizice sau juridice – membre ale CECCAR sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, dup caz.

În ceea ce privește persoana împuternicită, este acea persoana angajată potrivit legii, care are studii economice superioare și care are atribuții privind conducerea contabilității entității.

Aceeași reglementare legală prevede ca situațiile financiare anuale și raportarile contabile să fie semnate și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Ulterior, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

Auditarea situațiilor financiare anuale

Sunt supuse auditului (statutar) situațiile financiare ale entităților de interes public, dar și cele ale entităţilor care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii, în două exerciţii financiare consecutive:

                – totalul activelor: 16.000.000 lei;

                – cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

                – numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2023.

Încetarea obligației de auditare se va face dacă timp de două exerciții financiare consecutive, nu sunt îndeplinite două din cele trei criterii amintite.

Depunerea situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile se pot depune:

                – în format fizic și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată;

                – numai în formă electronică pe portalul e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Declarația de inactivitate, cât și înștiințarea organelor fiscale asupra optării pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se depun de asemenea în format hârtie și electronic, sau numai în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire