Conformarea voluntară înaintea inspecției fiscale

//

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat, începând cu anul 2022, o amplă campanie de informare care a vizat, în principal, creșterea gradului de conformare fiscală voluntară cu scopul de a genera un parteneriat adecvat între autoritatea fiscală și contribuabil, similar celui prezent în economiile avansate.

Indiferent de tipul contribuabilului (multinațională sau mic antreprenor, persoană juridică sau persoană fizică) intenția autorității fiscale este legată de creșterea gradului de colectare care va avea efect într-un buget public național sănătos, în contextul creșterii responsabilității sociale a plătitorului de impozite și taxe, iar în subsidiar, reducerea riscului unei potențiale creșteri a presiunii fiscale pe fondul nevoii inevitabile de acoperire a unor goluri de venituri publice necesare pentru acoperirea de cheltuieli.

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 420 din 31.03.2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală” (OMFP 420”). Conform pct. 1 din Anexa nr. 2 Procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală” a OMFP 420, în urma analizei de risc, contribuabilul prezumtiv a fi selectat pentru inspecția fiscală va primi în scris o notificare de conformare, în baza prevederilor art. 121^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 1 la OMFP 420). În termen de 30 de zile de la primirea acesteia, contribuabilul va putea să analizeze, să depună sau să își corecteze declarațiile fiscale, pe parcursul acestei perioade neputându-se întreprinde nicio acțiune privind selectarea contribuabilului în vederea realizării unei inspecții fiscale.

Conformarea voluntară înaintea inspecției fiscale

Trebuie menționat faptul că depunerea sau corectarea declarațiilor fiscale nu îl va exclude obligatoriu pe contribuabil de selectarea pentru o posibilă inspecție fiscală, după expirarea perioadei de 30 de zile.

Conform procedurii, organul de inspecție fiscală va nominaliza pentru fiecare contribuabil una sau mai multe persoane care vor întocmi notificarea și care vor fi persoane de contact pentru acesta. În cazul în care contribuabilul nu remediază riscurile pentru care a fost notificat, va fi supus obligatoriu inspecției fiscale.

Notificarea de conformare se emite pe suport hârtie, dar poate fi emisă inclusiv în format electronic prin utilizarea de aplicații informatice dedicate.

Notificarea de conformare se emite de organul de inspecție fiscală competent pentru efectuarea inspecției fiscale la contribuabilul/plătitorul vizat, în baza analizei de risc primite de la structurile cu atribuții din cadrul ANAF și/sau în baza analizelor proprii efectuate. De menționat faptul că notificarea de conformare se emite ori de câte ori, ca urmare a analizei de risc, sunt identificate noi riscuri fiscale care nu au fost notificate anterior și nici nu au făcut obiectul controalelor fiscale. Notificările de conformare pot fi transmise lunar, trimestrial, semestrial sau anual, raportat la perioada fiscală corespunzătoare impozitului, taxei, contribuției în care a fost identificat riscul fiscal.

Nu este necesară emiterea notificării de conformare în situația în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, inspecția fiscală este necesară pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului sau efectuarea inspecției fiscale este prevăzută în mod expres în alte acte normative. De asemnea, nu este necesară emiterea unei notificări de conformare în situațiile descrise de prevederile art. 122 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  1. în cazul contribuabililor/plătitorilor aflați în procedura insolvenței;
  2. în situația în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale;
  3. pentru extinderea inspecției fiscale la perioade sau creanțe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală inițial;
  4. în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației;
  5. în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluționare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecției fiscale.

În contextul în care se admite faptul că „e mai bine să previi decât să tratezi”, recomandarea este să fie analizată această nouă procedură adoptată de ANAF pentru a corecta și/sau depune declarațiile fiscale, evitând o inspecție fiscală ce poate dura între 45 și 180 de zile, în funcție de mărimea acestuia, și, respectiv, posibile debite și accesorii suplimentare.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire