Regimul legal și fiscal al dividendelor repartizate persoanelor fizice: termene de plată, impozite și contribuții, declarații fiscale

//

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din legea nr. 31, legea societăților, „dividendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 8 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială va plăti o penalitate aferentă perioadei de întârziere, la nivelul dobânzii legale.

Cota-parte din profitul net ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend care se impozitează, reține și plătește prin stopaj la sursă de către plătitor (societatea).

Dividendele se distribuie acționarilor/asociatilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legi speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se realizeze prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar incheiat. În situația în care prin situațiile financiare intermediare s-au repartizat dividende trimestriale care depășesc dividendele anuale, asociații/acționarii trebuie să restituie societății dividendele încasate în plus, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Fie că este vorba de dividende interimare sau dividende anuale, distribuirea acestora către acționari/asociați se realizează doar în baza unei hotărâri a adunării generale, după realizarea operațiunilor corelate întocmirii de situații financiare interimare sau anuale:

 • efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Rezultatele inventarierii realizate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • întocmirea situațiilor interimare se realizează pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii;
 • realizarea auditului sau verificării cenzorilor, după caz, conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dividendele se vor putea distribui doar din profiturile nete, determinate potrivit legii. În caz contrar, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască, acestea trebuie restituite, dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

Dividendele reprezintă venituri din investiții, în cazul persoanelor fizice, impozitul datorat este de 5% și se aplică la suma brută a dividendelor, asa cum este stabilită prin hotararea adunării generale a acționarilor/asociaților. În situația în care suma încasată din dividende depășeste 12 salarii minime pe economie (singură sau cumulat cu alte venituri extrasalariale) se mai datorează și contribuția la asigurările sociale de sanatate, iar persoana fizica trebuie să depună declarația unică, până la data de 25 mai 2021.

Contribuția la asigurările sociale de sanatate este de 10% și se aplică la plafonul de 12 salarii minime pe economie, pentru dividendele încasate în cursul anului 2021, indiferent cu cât se depășește plafonul (indiferent cu cât se depășește plavonul – pentru anul 2021 acesta este de 12×2.760 lei=27.600) contribuția la asigurările sociale de sănătate se calculează strict la acest plafond, adică se va datora suma de 2.760 lei).

Exemplu:

 • adunarea generală a unei societăți cu răspundere limitată a decis repartizarea de dividend, în anul 2021 pentru un asociat, persoană fizică, suma brută de 100.000 lei
 • impozitul datorat reținut prin metoda stopajului la sursă este de 5% x 100.000 lei = 5.000 lei;
 • dividendele nete plătite asociatului = 95.000 lei;
 • contribuția la asigurările sociale de sănătate datorată de asociat care trebuie declarată prin declarația unică = 2.760 lei ;
 • impozite și contribuții datorate de asociat = 5.000 lei (plătite de societate)+ 2.760 lei (ce se vor plăti de contribuabilul persoană fizică)= 7.760 lei.

Impozitul pe dividende se platește până la data de 25 a lunii următoare plății dividendelor, iar contribuția la asigurările sociale de sănătate se plătește până la data de 25 mai 2022 (anul următor anului în care s-au platit dividendele).

Cu privire la declarațiile fiscale incidente ce trebuie depuse se fac următoarele precizări:

Persoana juridică care repartizează dividendele:

 • declarația 100 privind impozitul reținut care se depune până la data de  25 a lunii următoare plății de dividende sau, în cazul în care nu s-au platit dividendele până la finalul anului deși s-a hotărât repartizarea, până la data de 25 ianuarie a anului următor:
 • declarația 205 care se depune până în ultima zi a lunii februarie a anului următor pentru dividendele distribuite în anul current (pentru dividendele distribuite în 2021, termenul de depunere a declarației 205 a fost 28 februarie 2022);
 • situațiile financiare anuale – care conțin o rubrică de informații privind dividendele distribuite.

Persoana fizică trebuie să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la data la care a depăsit plafonul prin încasarea de dividende, completând secțiunea de venit estimat. Declarația se depune doar în cazul în care s-a depașit plafonul de 12 salarii minime pe economie (27.600 lei, în anul 2021). În declarația unică ce se va depune în anul următor (2022), persoana fizică nu va mai declara impozitul reținut deoarece acesta se declară de către societate plătitoare de dividende, iar în spațiul personal virtual (SPV) se va regăsi obligația de plată a contribuției la asigurările sociale de sănătate. În anul următor (2022), până la 25 mai, persoana fizică va depune declarația unică fără a completa, în declarația unică, la secțiunea I cu venitul definitiv, însă va completa/declara secțiunea privitoare la obligația de plată a contribuției la asigurările sociale de sănătate care va trebui și plătită până la data de 25 mai (2022).

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire