Regimul fiscal al microîntreprinderii și contractul de mandat

//

Modificări fiscale privind încadrarea unui contribuabil ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și contractul de mandat

Începând cu anul 2023, una dintre condițiile pentru păstrarea statului de microîntreprindere este existența a cel puțin unui salariat la 31.12.2022. Pentru respectarea condiției de a avea cel puțin un salariat, în sensul prevederilor art. 51 aliniatul (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu norma întreagă. De asemenea condiția este considerată a fi îndeplinită dacă microîntreprinderile:

  1. au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi (art. 51, alineat (4), Cod fiscal);
  2. au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (art. 51, alineat (4), Cod fiscal).

Tot pentru respectarea condiţiei de a avea cel puţin un salariat, în cazul în care raportul de muncă exprimat prin contractul individual de muncă sau contractul de mandat este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă:

  1. perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile (art. 48, alineat (3), Cod fiscal); și
  2. situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv (art. 48, alineat (3), Cod fiscal).

Nerespectarea prevederilor enumerate de mai sus, obligă societatea să plătească impozitul pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită condiția cu privire la contractul individual de muncă (contractul de administrare sau mandat).

Regimul fiscal al microîntreprinderii și contractul de mandat

Reglementări legislative privind contractul de mandat

Potrivit art. 2009 alin. (1) din Codul civil: ,,Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părţi, numită mandant.” Pornind de la definiția dată de Codul civil, rezultă că societatea va putea încheia un contract de mandat cu persoanele ce exercită o funcție de reprezentare, precum administratori și directori acesteia, și nu cu persoanele care dețin funcții de execuție. Pentru ultima categorie de persoane menționate va exista posibilitatea încheierii unor contracte de munca.

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, administratorii din cadrul societăților pe acțiuni, pe durata mandatului, nu pot încheia cu Societatea un contract individual de munca. În cazul desemnării unui administrator dintre salariații societății, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Tratament fiscal a veniturilor obținute pe baza de contract de mandat

Veniturile brute obținute pe baza unui contract de mandat vor fi supuse următoarelor obligații fiscale de plată:

  • impozit pe venit: 10%;
  • contribuție de asigurări sociale (CAS): 25%;
  • contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS): 10%;
  • contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM): 2,25%.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire