Fiscalitatea sponsorizarilor

//

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 32/1994, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

La baza operațiunii de sponsorizare trebuie să stea un contract care se încheie obligatoriu în formă scrisă, din conținutul căruia nu trebuie să lipsească următoarele elemente:

 • obiectul sponsorizării;
 • valoarea care i se atribuie contractului;
 • durata sponsorizării;
 • drepturile și obligațiile părților implicate în actul de sponsorizare ca sponsor și ca beneficiar al acesteia.
Business people shaking hands together


Implicațiile acțiunilor de sponsorizare asupra taxei pe valoarea adăugată (sponsorizarea în bunuri)

În cadrul acțiunilor de sponsorizare, plătitorii de TVA au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor și serviciilor achiziționate care fac obiectul contractelor de sponsorizare, cu respectarea nivelului și destinațiilor prevăzute de lege.

Conform art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, nu se colectează TVA pentru bunurile oferite ca sponsorizare cât timp se respectă condițiile din norme potrivit cărora acordarea de bunuri în cadrul acțiunilor de sponsorizare nu este considerată livrare de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 0,3% (trei la mie) din cifra de afaceri.

Plafonul luat în calcul este constituit din:

 • operațiuni taxabile;
 • operațiuni scutite cu drept de deducere;
 • operațiuni scutite fără drept de deducere;
 • operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate.

Încadrarea în acest plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic, fără a se lua în calcul sponsorizările acordate în numerar sau bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă.

Depășirea pragului maxim constituie livrare de bunuri cu plată, pentru care se colectează TVA, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei corespunzătoare depășirii plafonului. TVA colectată aferentă depășirii se calculează și se include la rubrica de regularizări din decontul de taxă întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.

Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, în cazul depășirii plafonului pentru operațiunile de sponsorizare constând în bunuri, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă au obligația să întocmească o autofactură, numai în scopuri de TVA. Aceasta se emite doar pentru a se crea un document justificativ de înregistrare a taxei pe valoarea adăugată colectate atât în evidența fiscală (jurnalul pentru vânzări), cât și în cea contabilă.Implicațiile acțiunilor de sponsorizare asupra calculului impozitului pe profit

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, nu sunt deductibile cheltuielile de sponsorizare acordate potrivit legii, însă contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente la nivelul valorii minime dintre următoarele:

 • valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
 • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării lor, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.


Neacoradarea de facilitați fiscale privind sponsorizarea

În definitiv, analizând cotele de impunere a dividendelor în diferite state ale Uniunii Europene,

Nu se acordă nicio facilitate fiscală în niciunul dintre următoarele cazuri:

 • sponsorizarea reciprocă între persoane fizice sau juridice;
 • sponsorizarea efectuată de rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;
 • sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică ce o conduce sau o controlează direct.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire