Ce reprezintă dividendele și care sunt obligațiile fiscale și declarative?

//

Cu pași repezi ne apropiem de perioada sărbătorilor de iarnă și de finalul unui exercițiu financiar încărcat de foarte multe provocări. Este perioada în care activitatea economico-financiară a societăților este analizată, evaluată în conformitate cu bugetele, politicile contabile, iar elementele de natura activelor, capitalurilor proprii și datoriilor sunt inventariate cu scopul întocmirii de situații financiare în acord cu realitatea faptică și determinarea corectă a rezultatului exercițiului.

Pentru că, în definitiv, scopul oricărui antreprenor este acela de a obține profit, profit ce ulterior va fi repartizat, în principal, ca o remunerare a capitalurilor investite și a eforturilor societății, sub forma dividendelor.

Dividende


Ce reprezintă dividendele?

Prevederile articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societățile definesc dividendul ca fiind: „cota-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat”. Cu alte cuvinte, dividendele reprezintă acea parte din câștigurile unei entități care este distribuită către acționarii/asociații acesteia proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Dividendele se plătesc în termenul stabilit de către Adunarea Generală a Asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În cazul în care este întârziată plata dividendelor, societatea va trebui să achite, asociaților/acționarilor, daune-interese pentru această perioadă de întârziere, la nivelul dobânzii legale sau dobânzii stabilite prin actul constitutiv sau prin hotărârea Adunarii Generale a Asociaților, care a aprobat situația financiară.

Dividendele care sunt distribuite acționarilor/asociaților pot lua forma: dividendelor plătite în numerar sau sub forma unor acțiuni suplimentare (emiterea de noi acțiuni/părți sociale ca urmare a încorporării rezultatului net al exercițiului în capital social).

Codul Fiscal asimilează dividendelor și sumele plătite peste prețul pieței de o societate pentru anumite bunuri sau servicii achiziționate de la un acționar, în cazul în care acea sumă nu a fost supusă impozitului pe profit sau pe venit sau în cazul în care plata făcută de entitate a fost în folosul personal al acționarului.

Pentru a putea distribui dividende, societatea trebuie să înregistreze un profit cert, real, în situațiile financiare.

Distribuirea dividendelor se poate face anual sau trimestrial, ținând cont de prevederile articolul 19 alin. (31) din Legea contabilității nr. 82/1991 : „Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.”Obligații fiscale și declarative

Codul Fiscal prevede că: „Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final” .

Impozitul este calculat, reținut și plătit de către societatea în care beneficiarul dividendelor  (persoană fizică sau juridică) deține cotă de participare la capitalul social vărsat.

Impozitul pe dividende se declară prin formularul 100 si se va achita până la data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata dividendelor.

În cazul persoanelor fizice Codul Fiscal stabilește și o cotă de 10% pentru contribuție de asigurări sociale de sănătate („CASS”). Această plată are loc doar în situația în care persoanele fizice obțin într-un an din dividende și alte activități independente (chirii, activități agricole etc.) venituri cu valoarea cel puțin egală cu 12 salarii de bază brute minime )27.600 lei pentru anul fiscal 2021).

Dacă pentru declararea și plata la buget a impozitului pe dividende este responsabilă persoana juridică platitoare a dividendului, pentru declararea și plata CASS este resposabilă persoana fizică beneficiară.


Concluzie

În definitiv, analizând cotele de impunere a dividendelor în diferite state ale Uniunii Europene, România are al doilea cel mai mic impozit pe dividende ( Germania 29,94% , Franța -28,41%, Spania – 25%, Austria-25%, Italia- 24%, Grecia- 24%, Danemarca- 22%, Estonia- 20%) ceea ce menține România în rândul țărilor „atractive” din perspectiva presiunii fiscale asupra investițiilor de capital de acest fel.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire